Webshop kategóriák

Adatkezelési tájékoztató - egészségügyi szakemberek részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

 

1.     Adatkezelő

 

Neve: Sager Dental Kft.  

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép.

Adatkezelő képviselője: Előd Katalin, ügyvezető igazgató

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapScsolatos elérhetősége: info@sagerdental.hu

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2.     Adatkezelés célja

 

2.1      Ismertetési tevékenység nyilvántartása

A Társaság által megvalósított ismertetési tevékenység nyilvántartása és ehhez kapcsolódóan az ismertető tevékenységnek figyelemmel követése, monitorozása.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6. cikk, (1) f)). Az adatkezelő jogos érdeke az általa végrehajtott tevékenység dokumentálása és nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, titulus, szakterület, foglalkoztató egészségügyi szolgáltató elnevezése, szervezeti egység megjelölése, munkahelyi telefonszám, mobil telefonszám, email cím, nyilvántartási szám.

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől gyűjtött adat.

 

2.2      Térítésmentes mintához kapcsolódó nyilvántartás vezetése

A Társaság által átadott térítésmentes mintához kapcsolódó nyilvántartási és dokumentációs kötelezettségnek történő megfelelés.

Adatkezelés jogalapja: A vezetéknév, keresztnév és aláírás tekintetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk 1. c)) a 3/2009. (II. 9.) EüM rendelet 7.§ alapján. A többi adat vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6. cikk, (1) f)). Az adatkezelő jogos érdeke az általa átadott termékek dokumentálása és nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, titulus, szakterület, foglalkoztató egészségügyi szolgáltató elnevezése, szervezeti egység megjelölése, munkahelyi telefonszám, mobil telefonszám, email cím, nyilvántartási szám.

Adatkezelés tervezett határideje: Jogi kötelezettség teljesítése esetén 5 év, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől gyűjtött adat.

 

 

2.3      Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára

Tájékoztatás a Társaság közelgő rendezvényeiről és akcióiról, egészségfejlesztési, valamint a termékek helyes alkalmazására vonatkozó és a termékek forgalmazását érintő változásokról szóló tájékoztatás megvalósítása. A Társaság által szervezett vagy támogatott kongresszusokhoz, továbbképzésekhez kapcsolódó tájékoztatás és regisztráció biztosítása. A Társaság által forgalmazott termékekkel kapcsolatos reklám és promóció megvalósítása (így különösen: ismertetési tevékenység, hűségprogram, DM, eDM küldése, telefonos értesítés és időpont egyeztetés).

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk (1) a)).

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, titulus, szakterület, foglalkoztató egészségügyi, szolgáltató elnevezése, szervezeti egység megjelölése, foglalkoztató egészségügyi szolgáltató címe, munkahelyi telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím,          nyilvántartási szám.

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásiág.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől gyűjtött adat.

3.     Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

4.     Érintettek köre

Az adatkezelővel kapcsolatban álló egészségügyi szakemberek, partnerek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

5.     Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak, és nem tartoznak az Információs társdalommal összefüggő szolgáltatások körébe. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

6.     Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, Magyar Posta, internetes fizetési szolgáltató Hatóság, Jogi tanácsadó,

Adatfeldolgozók kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, GDPR tanácsadó, Információbiztonsági tanácsadó,

Közös adatkelő: Közösségi média oldalak.

7.     Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át.

 

7.1      Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz

 

Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció eljárásrend mellett. Adatmentésből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.

 

8.     Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

9.     Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

10.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon hozzáférést az adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához.
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

10.1   A tájékoztatás költsége

 

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

10.2   Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

10.3   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

11.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12.  Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2023.01.01.

 

Hírlevél
feliratkozás