Webshop kategóriák

Adatkezelési tájékoztató

A Sager Dental Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a www.sagerdental.hu címen elérhető honlap látogatóit és webáruház vásárlóit az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, az általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Sager Dental Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseit.
A Sager Dental Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Sager Dental Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés alapfogalmai

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

1. Szolgáltató, adatkezelő

Az adatok kezelője a Sager Dental Kft.

Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép.;
Elektronikus levelezési címe: info@sagerdental.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-736163; cégnyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 13457141-2-41

 

2. Az adatkezelés általános elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

3. Az adatkezelés célja

A www.sagerdental.hu honlap használatát a Sager Dental Kft. nem köti regisztrációhoz.
A Sager Dental Kft. honlapon webáruházat üzemeltet, amelyben történő vásárláshoz regisztráció szükséges, melynek során a Sager Dental Kft az érintettek (továbbiakban: Vásárlók) személyes adatainak birtokába jut.
A honlapon üzemeltetett webáruházzal kapcsolatos tevékenység során nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések teljesítéséhez a Sager Dental Kft. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) alapján jogosult adatokat kezelni.
Az adatkezelés célja a webáruházban történő vásárlás, a honlap meghatározott részeinek megtekintéséhez szükséges azonosítás, illetve szakmai információk küldése e-mailben.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja részben az érintett önkéntes hozzájárulása (pl. hírlevél feliratkozás esetében), részben törvényi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezelés (pl.: a számlázás, szállítás esetében).

 

5. A kezelt adatok köre.

A Vásárlónak a Webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) alapján a következő adatokat kell a regisztráció során megadnia:

 • családnév és keresztnév,
 • számlázási cím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a szállítási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni),
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a Vásárló által használt IP cím, továbbá a webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (pl. honlap hatékonyságának növelése céljából végzett mérések, ha az személyes adatok kezelésével is jár, stb).
A webáruházba történő regisztráció során a Vásárlónak van lehetősége feliratkozni a Sager Dental Kft. által küldött hírlevelekre, a vonatkozó négyzet bepipálásával, ami alapján, a regisztráció során megadott e-mail címre a Sager Dental Kft jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni.

A www.sagerdental.hu honlap más látogatóinak (továbbiakban: Látogató) - a webáruházban történő vásárlás nélkül – szintén van lehetősége feliratkozni a Szolgáltató által küldött marketing célú hírlevelekre. Ebben az esetben a következő adatokat kell a regisztráció során megadnia:

 • név,
 • e-mail cím

Amennyiben a Látogató vagy Vásárló vissza kívánja vonni a Sager Dental Kft. részére a hírlevél küldéséhez való hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről), úgy ezt a info@sagerdental.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg. A Sager Dental Kft ez esetben, a továbbiakban a Látogató vagy Vásárló részére hírlevelet – az adott regisztráció vonatkozásában – nem küld.

A regisztráció során minden érintett csak a saját adatai vonatkozásában adhat a kezelésükre vonatkozó hozzájárulást, további személyek esetében nem. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelés során fontos az adatok pontossága, teljessége és naprakészsége, ez mind az adatkezelőnek, mind pedig az érintettnek egyaránt érdeke. Ezért felhívjuk az érintettek figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A termékek megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Hírlevél feliratkozás esetén, amíg az adatok közlője adatainak törlését írásban nem kéri.

 

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

A Sager Dental honlapot és webáruházat kiszolgáló szerverek az Infoartnet Kft. (székhely: H-9023 Győr, Szabolcska u. 2-4.; cégjegyzékszám: 08-09-015715, info@infoart.hu), szerverközpontjában kerültek elhelyezésre.

A webáruházban történő vásárlás teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Vásárló hozzájárul, hogy a Sager Dental Kft továbbadja:

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466), részére.
A továbbított adatok köre: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja

Megrendelést termékekből álló csomag összeállítására a Gondrand Nemzetközi Szállítmányozó Kft. (székhely: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.; cégjegyzékszám: 01-09-068277) részére.
A továbbított adatok köre: a címzett neve, a megrendelés azonosítója és értéke, a fizetési mód, a szállítási cím, a megrendelő telefonszáma

Termékek kiszállításához:

 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755)

A továbbított adatok köre: címzett neve, szállítási cím, a megrendelés azonosítója és értéke, a megrendelő telefonszáma

Hírlevélküldő szolgáltatás: 
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A Mailchimp adatkezelési elveit itt ismerheti meg.

A továbbított adatok köre: név és email-cím.

Feladata: regisztrációs felület biztosítása, regisztráció, nyilvántartás, módosítás, leiratkozás, törlés, továbbítás.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik, illetéktelen személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé, az adatokat nyilvánosságra nem hozza. 

 

8. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A honlapon regisztrált Látogatók és Vásárlók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Sager Dental Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik az adatok helyesbítését, módosítását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését. A tájékoztatásra vonatkozó kérelmet a Sager Dental Kft. székhelyére vagy info@sagerdental.hu e-mail címre küldött levél útján kérhető. Az adatkezelő a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatok helyesbítése, módosítása bármikor kérhető írásban az info@sagerdental.hu e-mail címen.

A regisztráció törlését az adatkezelőnek írt kérelemmel lehet kezdeményezni. A felhasználói adatainak törlését követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód. A szolgáltató a regisztrációt követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kezeli az Ön adatait.

 

9. A sütik (cookie-k) alkalmazása

A www. sagerdental.hu honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló vagy Látogató számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angolul, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, melyeket a fenti személyek informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.
A Látogató a cookie-k alkalmazásáról a honlap első látogatása során kap tájékoztatást és egyúttal itt adhatja meg a hozzájárulását a sütik telepítéséhez.
A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

A honlap látogatója tiltakozhat személyes adatának nem megfelelő kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Avtv. tartalmazza.
A jelen adatkezelési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

11. Adatvédelmi Nyilvántartás

Az adatkezelő a honlap adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztráció végett bejelentette.
Sager Dental Kft. adatkezelési azonosítója: NAIH - 04378-0001

A Sager Dental Kft részéről az alábbi személyek jogosultak adatkezelésre:

 • Póti Henrietta
 • Marinova Annamária
 • Mózes-Keresztesi Dóra
 • Hámori-Alle Julianna
 • Ivanics Ditta
 • Chuchra Gréta
 • Consultrust Kft

 

12. Kiegészítő információk

A honlap célja

Honlapunk célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Sager Dental Kft. tevékenységéről, és a Sager Dental Kft. által forgalmazott termékekről, valamint azok megvásárlását teszi lehetővé.

Használat feltételei

Minden felhasználó elfogadja a honlap használatának az alábbi feltételeit, és elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlapon szereplő információkat és képeket kizárólag a Sager Dental Kft előzetes írásos hozzájárulásával lehet felhasználni vagy sokszorosítani, a jogosulatlan felhasználásáért a Sager Dental Kft. nem vállal felelősséget.
A honlapon elhelyezett információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, amely nem helyettesíti az orvos vagy más egészségügyi szakember felkeresését.

Információk

A Sager Dental Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. A Sager Dental Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

Hivatkozások, linkek

Amint a honlap Látogatója elhagyja a www.sagerdental.hu oldalait, és más internetes honlapra kerül át, akkor ott más feltételek érvényesek, és az általuk közölt információk helyességéért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a www.sagerdental.hu honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek

A bejegyzett védjegyek, védett nevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. Az egyes logókat és védjegyeket csak előzetes írásos hozzájárulással lehet felhasználni vagy sokszorosítani. A Sager Dental Kft. által bejegyzett domain-nevek nem használhatók fel sem üzleti célból, sem a Sager Dental Kft. jó hírnevének csorbítására.

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A www.sagerdental.hu honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a Sager Dental Kft-t illeti.

 

Hírlevél
feliratkozás