Webshop kategóriák

Adatvédelmi tájékoztató hírlevélhez

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Sager Dental Kft. (mint Adatkezelő) által értékesítendő termékekről, azokra vonatkozó akciókról szóló elektronikus e-mailek, azaz hírlevelek küldése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak hírlevelek küldéséhez.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást a hírlevél alján szerepelő „leiratkozom” gombra kattintva teheti meg, vagy kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze leiratkozási szándékát.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Sager Dental Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1.

Telefonszám: 06-1 324-2440

Cégjegyzékszám: 01-09-736163

Adószám: 13457141-2-41

E-mail cím: info##kukac##sagerdental.hu

 

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldésére kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

 

Adatkezelés célja:

A hírlevél küldésének célja, hogy a Sager Dental által forgalmazott termékekről, az egyes akciókról, rendezvényeinkről azon személyek, akik ezen információ iránt érdeklődnek, hírlevelek útján értesüljenek.

 

Személyes adatok köre:

A hírlevél küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

  • név;
  • email cím

Önnek lehetőség van továbbá arra, hogy meghatározza azon „csoportot”, amelynek keretében érdeklődik a Sager Dental által forgalmazott termékek iránt. Ez azt jelenti, hogy Önnek lehetősége van meghatározni, hogy mint fogyasztó, vagy mint egészségügyi szakember (ezen belül patikus, fogorvos, vagy klinikai fogászati higiénikus/fogászati asszisztens) kíván hírleveleket kapni tőlünk.

 

A különbség tételre azért van szükség, mert az egészségügyi szakembereknek más típusú, szakmai hírlevél kerül megküldésre (amelynek nyelvezete és témája kifejezetten szakképesítéssel rendelkező személyek számára készült, illetve részben olyan termékekre vonatkozó információkat tartalmazhat, amelyek szakképesítéssel nem rendelkező személyek számára nem adható át), valamint az egyes akciók, árak esetében eltérés mutatkozhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek szóló hírlevelek között nincs különbség, így ugyanazon témája és szövegű hírlevél kerül megküldésre a patikusnak, a fogorvosnak és a klinikai fogászati higiénikus/fogászati asszisztensnek.

 

Kérjük, ha meg kívánja adni a „csoportot”, abban az esetben válassza ki az Ön csoportját, és a „Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam választott csoport alapján a Sager Dental Kft meghatározza személyes preferenciáimat és ennek alapján részemre ilyen tartalmú hírlevelet küldjön” szöveg melletti jelölőnégyzetet pipálja be.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles „csoportot” választani, csakúgy mint a hírlevélre sem köteles feliratkozni. Önt semmilyen hátrány nem éri, ha nem választ „csoportot”, mivel ebben az esetben a fogyasztóknak szóló hírlevél kerül megküldésre. Amennyiben választ „csoportot”, a választott csoportnak megfelelő hírlevelet küldjük meg Önnek.

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a kapott hírlevél témájával és ezzel kapcsolatos álláspontját el kívánja mondani nekünk, vagy más okból, de kapcsolatban kíván velünk lépni velünk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen, a info##kukac##sagerdental.hu email címen vagy írjon nekünk a Sager Dental Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1. postacímre.

 

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

 

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

 

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

 

A kezelt személyes adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A hírlevelek küldését és azok tárolását az Infoartnet Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-015715; adószám: 14147096-2-08; székhely: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 2-4.) a weboldal üzemeltető szolgáltató végzi, ugyanakkor az szerveren tárolt adatokat saját felhasználásra nem tárolja és nem kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át, így rajtunk kívül ezen cég is megismeri az Ön személyes adatait.
Az adatok hírlevél küldéshez kapcsolódó esetleges kezelése minden esetben elektronikus, vagy írásban benyújtott megbízás alapján történik.

Hírlevélküldő szolgáltatás: 
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A Mailchimp adatkezelési elveit itt ismerheti meg.

A továbbított adatok köre: név és email-cím.

Feladata: regisztrációs felület biztosítása, regisztráció, nyilvántartás, módosítás, leiratkozás, törlés, továbbítás.

Tájékoztatjuk, hogy más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át.

 

Adatkezelés időtartama:

Mindaddig küldünk az Ön részére hírlevelet, ameddig Ön nem iratkozik le a hírlevélről (azaz ameddig Ön hozzájárulását nem vonja vissza vagy nem kéri az adatainak lentiek szerinti törlését).

 

Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a székhelyünkön található (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1.) szerveren, valamint az Infoartnet Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-015715; adószám: 14147096-2-08; székhely: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 2-4.), a weboldal üzemeltető szolgáltató Budapest, Victor Hugo u. 18. sz. alatt található szerverén tároljuk.

 

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) az automatizált döntéshozatal ténye (amely jelen esetben a „csoport” választást jelenti, és ezen választott csoportnak megfelelő hírlevél küldését).

 

Amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így n jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

 

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Automatizált döntéshozatal

Mivel az Ön által választott „csoport” alapján meghatározzuk, hogy Ön milyen témájú hírlevelet kíván kapni, és Ön ilyen témájú hírlevelet is fog kapni, így Ön jogosult arra, hogy ha Ön nem ért egyet a kapott hírlevél témájával, ezt elmondja nekünk, álláspontját kifejtse, illetve hogy Ön felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy munkatársunk nézze át, hogy megfelelő hírlevél kerül illetve került Önnek megküldésre.

 

Ha ezen jogát gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen, a info##kukac##sagerdental.hu email címen vagy írjon nekünk a Sager Dental Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1. postacímre.

 

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

Dátum: Budapest, 2018. május 22.

Hírlevél
feliratkozás